Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi zákazníkom (ďalej len „kupujúci“) a Kumitech s.r.o., Čingov 860, 951 31, Močenok, IČO: 50 290 266, DIČ: 212 026 1462, DIČ DPH: SK 212 026 1462, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37568/T, čísla účtu: SK1275000000004023326351 (ďalej len „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.vitama.sk.

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Kupujúcim môže byť aj fyzická osoba alebo právnická osoba nakupujúca bez registrácie po zadaní údajov, vyžadovaných pre vybavenie a odoslanie objednávky a komunikáciu medzi kupujúcim a predávajúcim.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa odoslaná elektronická objednávka za kúpnu zmluvu.

5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za kúpne zmluvy a sú považované za záväzné.

6. Predávajúci si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, vyhradiť vznik zmluvy opätovným potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 200,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú.

II. Objednanie tovaru

Tovar je možné objednať iba prostredníctvom tohto internetového obchodu – jeho nákupného košíka. Objednávka musí obsahovať povinné údaje: kontaktné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa, e-mail, telefonický kontakt), spôsob platby za tovar, názov tovaru a ďalšie upresňujúce vlastnosti tovaru (množstvo, počet ks, príchuť, farba a iné). Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si predávajúci splnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona 102/2014 Z.z. § 3 ods.1 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. Užívateľský účet

1. Užívateľským účtom sa rozumie unikátne konto kupujúceho umiestnené na stránkach obchodu Vitama.sk, ktoré umožňuje rýchlu a prehľadnú komunikáciu medzi kupujúcim a predávajúcim ako výber a objednávanie tovaru, prehľad o realizovaných nákupoch a ďalších aktivitách významných pre realizáciu právnych vzťahov podľa týchto obchodných podmienok (ďalej iba „OP“).

2. Kupujúci sa môže zaregistrovať vyplnením elektronického registračného formulára a potvrdením tlačidla „Registrovať“.

3. Všetky vypĺňané údaje (povinné i nepovinné), ktoré sa kupujúci rozhodol vyplniť, vyplní úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených zodpovedá kupujúci.

4. Vyplnené údaje môže kupujúci v prípade potreby aktualizovať po prihlásení do užívateľského účtu pod odkazom „Zmena údajov“. Vyplnené údaje sú predávajúcim považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne.

5. Užívateľský účet je chránený prihlasovacím menom (alebo e-mailom) a heslom, ktoré zákazník uviedol v rámci registrácie alebo aktualizoval prostredníctvom odkazu „Zmena údajov“ alebo „Zmena hesla“. Zákazník je povinný prihlasovacie meno a heslo k svojmu užívateľskému účtu chrániť pred stratou a zneužitím. Všetky objednávky zákazníka realizované prostredníctvom užívateľského účtu, považuje predávajúci ako konanie zákazníka, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodovať o vytvorení, zablokovaní alebo zrušení existujúceho užívateľského účtu zákazníka.

6. Na objednávanie tovaru prostredníctvom obchodu Vitama.sk sa nevyžaduje registrácia kupujúceho. Tovar môžu objednávať aj neregistrovaní zákazníci. Registrácia na stránke obchodu Vitama.sk má pre kupujúceho viacero výhod, ako napríklad:

 • možnosť sledovať stav svojich aktuálnych objednávok,
 • prehľad nad svojimi už realizovanými nákupmi,
 • opakované vypĺňanie kontaktných, fakturačných a doručovacích údajov při realizácii jednotlivých objednávok.

IV. Platobné podmienky

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť čiastku za objednaný tovar vrátane poštovného a balného niektorým v objednávke uvedeným spôsobom:

 

1. Platba na dobierku pri prevzatí tovaru

V prípade, že zásielka poslaná na dobierku nebude prevzatá a bude predávajúcemu vrátená a kupujúcim nebude vzniknutá škoda uhradená, predávajúci si vyhradzuje právo vyradiť kupujúceho z databázy zákazníkov a odmietnuť mu v budúcnosti každú objednávku potvrdiť a realizovať.

 

2. Platba vopred bankovým prevodom

Kupujúci je povinný úhradu vykonať na základe potvrdenej objednávky a prípadne vystavenej faktúry pod uvedeným variabilným symbolom obratom spravidla v ten istý deň ako mu bola faktúra doručená. Faktúra bude doručená v elektronickej podobe v prípade platby vyžadovanej obchodníkom vopred.

 

3. Platba kartou – elektronická platba

Obchod Vitama.sk používa online platobné rozhranie ČSOB banky s názvom web pay, ktorá umožňuje bezpečné a pohodlné platby prostredníctvom platobných kariet asociácií Visa a MasterCard aj kariet Dinners club a V-Pay. Kupujúci (držiteľ karty) je do tohto prostredia presmerovaný automaticky pri zvolení tohto druhu platby pri realizovaní objednávky. Kupujúci zadáva všetky citlivé kartové údaje (číslo karty, dátum exspirácie, CVV/CVC kód) priamo v zabezpečenom prostredí banky, kde sú aj ukladané. Predávajúci (obchodník) nemá žiadny prístup ku kartovým údajom kupujúceho. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

V. Dodacie podmienky

Export objednávky je max. do 3 dní od jej prijatia (platí pre prípad úhrady formou dobierky alebo platby kartou). V prípade platby prevodom, je objednávka exportovaná do 3 dní od jej úhrady (úhradou sa rozumie pripísanie platby na účet predávajúceho). V prípade, že by nebolo možné dodržať lehotu dodania, bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, ďalej telefónneho čísla, na ktorom je možné kupujúceho zastihnúť. Po odovzdaní zásielky dopravcovi nemá predávajúci vplyv na rýchlosť a kvalitu jej doručenia kupujúcemu.

VI. Doručenie a prevzatie tovaru

1. Tovar je v rámci SR doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Do zahraničia je tovar doručovaný príslušnými partnermi Slovenskej pošty, a.s. Cena poštovného závisí od hmotnosti objednávky a aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (viac nawww.posta.sk).

2. Dopravné podmienky a poštovné pre zasielanie zásielok do zahraničia sú riešené individuálne podľa zvoleného prepravcu, miesta a štátu doručenia. Podrobnejšie informácie na stránke Doprava a poštovné.

3. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať jej fyzickú neporušenosť a kompletnosť. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky spísať reklamáciu s dopravcom a ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

4. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu prevzatím objednaného a zaplateného tovaru na mieste dodania ním určenom v objednávke. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

VII. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

1. V zmysle zákona 102/2014 Z. z. § 8 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu: Kumitech s.r.o., Čingov 860, 951 31, Močenok, e-mail: info@vitama.sk. Na odstúpenie od zmluvy je možné použiť aj formular na odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je možné nájsť na stránke obchodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Po odstúpení od zmluvy (objednávky) predávajúci vráti všetky platby kupujúcemu, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, tzn. kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platba bude kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude doručené predávajúcemu odstúpenie od zmluvy kupujúcim (prípadne doručený vrátený tovar, ak už bol tovar kupujúcemu doručený). Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, s výnimkou platby kartou, ak kupujúci výslovne neuviedol iný spôsob platby, a to bez zaúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade požiadavky vrátenia platby na bankový účet kupujúceho, je potrebné uviesť v odstúpení od zmluvy číslo bankového účtu a kód banky kupujúceho, kde bude zaslaná suma za vrátený tovar.

3. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho formou doporučenej zásielky najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4. Tovar nesmie byť poškodený a použitý, balenie musí ostať nepoškodené a neporušené.

5. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, nebude predávajúci odstúpenie od zmluvy akceptovať.

VIII. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a prípadne vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

IX. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a záruka

Podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v prípade zistenia vady platí:

 

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov kupujúcemu, ktorým je osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

 • prirodzeným opotrebením veci,
 • nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou, údržbou v rozpore s návodom na obsluhu a užívaním v rozpore s návodom na užívanie),
 • mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí (pádom, cudzím predmetom a pod.),
 • neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,
 • prírodnými živlami,
 • prevádzkovaním alebo skladovaním v nevhodnom prostredí.

X. Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese predávajúceho: Kumitech s.r.o., Čingov 860, 951 31, Močenok.

2. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, faktúru preukazujúcu kúpu tovaru.

3. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

 • identifikácia kupujúceho,
 • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, množstva a ceny,
 • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
 • dátum a podpis kupujúceho.

4. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

5. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.

6. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

7. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa zato, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

9. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo ako doporučený list.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

12. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

13. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

15. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

16. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

XI. Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, alebo kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia, svoju žiadosť o nápravu môže kupujúci zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho info@vitama.sk.

2. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne kupujúci nebude spokojný s riešením, na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 Z.z. a Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. E-mailová adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh kupujúceho odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom Platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Sťažnosť tu môže podať kupujúci žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

XII. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

2. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu Vitama.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupnením a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho a tretích strán po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

4. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

XIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

 

V Močenku dňa 28.09.2022